Recent News

การโอนย้ายของพอร์ทัลได้เสร็จสิ้นการทำโครงการ IOM ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากประเทศแคนาดาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชายแดนและความสามารถในการสืบราชการลับของเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย โครงการนี้ได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 613 คนตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และครู 57 คน จากกองกำลังตำรวจหน่วยงานต่างๆและหน่วยงานราชการอื่น ๆ

การฝึกอบรมครอบคลุมการตรวจสอบเอกสารการเดินทางที่ฉ้อฉลการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์การจัดการข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการระบุตัวตนของเหยื่อและความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกัมพูชามาเลเซียและพม่าจำนวนห้าสิบห้าคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศและความร่วมมือในการประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย นอกจากนี้โครงการยังมีการจัดการด้านชายแดนด้วยการนำชุดเวิร์กชีตท่องเที่ยว Verifier และ Bearer (TD & B) จำนวน 5 แห่งที่จุดตรวจชายแดนไทย

News Reporter