Recent News

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน กองขยะส่งกลิ่นเหม็น? จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย ใช้ได้ดีไม่เฉพาะแต่กำจัดกลิ่นหรือการบำบัดน้ำเสียเท่านั้น นอกจากนี้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียยังสามารถกำจัดไขมันจากเศษอาหารได้เป็นอย่างดีเห็นผลชัดเจน ไม่ต้องใช้โซดาไฟให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/กำจัดกลิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น เพราะจุลินทรีย์ดังกล่าวยังช่วยย่อยสลายของเสียต่างๆในระหว่างเดินทางสู่สิ่งแวดล้อม

การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น/บำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร ซึ่งโรงอาหารส่วนใหญ่จะมีเศษของอาหารจากการล้างจานลงสู่บ่อดักไขมัน ในบางแห่งจะไม่มีบ่อดักไขมัน ซึ่งกรณีหลังนี้จะพบมากที่สุดคือการขุดหลุมหรือทำเป็นแท้งก์ปูนสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ซึ่งการรับน้ำเสียและไขมันที่มาจากโรงอาหารบางแห่งรับน้ำเสียและไขมันได้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโรงอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น โรงอาหารตามโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการทำงาน 3 กะ ซึ่งน้ำเสียและไขมันจะเกิดขึ้นในทุกๆวัน ทำให้ระบบรับน้ำเสียไม่เพียงพอ น้ำเสียและไขมันเหล่านี้จึงไหลไปรวมกับน้ำเสียส่วนกลางที่ผ่านการบำบัดแล้ว ส่งผลให้น้ำเสียโดยรวม ( ที่ไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ ) พลอยเกิดเป็นน้ำเสียอีกครั้งไปด้วย ซึ่งการทำเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง ในทางที่ถูกต้องนั้นน้ำเสียแต่ละส่วนต้องแยกกันบำบัดก่อนจึงจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะน้ำเสียจากโรงอาหารที่มีทั้งเศษอาหารและไขมันปะปนกันอยู่ ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษเข้าไปทำปฏิกิริยากับเศษอาหารและไขมันเหล่านี้ การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/บำบัดกลิ่น จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง เพราะถ้าเศษอาหารและไขมันเหล่านี้ได้รับการทรีทเม้นท์หรือบำบัดย่อยสลายจนเป็นน้ำดีแล้ว จะส่งผลให้น้ำที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เป็นน้ำดีต่อไป

การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหารต้องพิจารณาจากปริมาณของน้ำเสียในแต่ละวัน ( Flow Rate ) ว่ามีปริมาณกี่คิวบิค หลังจากนั้นก็สร้างระบบขึ้นมารองรับ โดยแยกเป็นบ่อรับน้ำเสีย 1 บ่อ และบ่อสำหรับบำบัดอีก 1 บ่อ ควรเผื่อปริมาณน้ำเสียที่โอเวอร์โหลดหรือพีคโหลดไว้สัก 10% ในการสร้างบ่อบำบัดอาจใช้ถังพลาสติกสำเร็จรูปก็ได้โดยการฝังลงในดิน หรือจะสร้างเป็นแท้งก์ปูนสี่เหลี่ยมก็ได้มีฝาปิดเปิดมิดชิด นี่คือระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหารที่รองรับการบำบัดด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนมากจะมองข้ามและไม่ค่อยมีกัน น้ำเสียจากโรงอาหารสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยในแต่ละวัน เพราะมีโรงอาหารจำนวนมากที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับ ส่วนมากจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ในต่างประเทศที่เจริญแล้วจะมีกฎหมายบังคับให้โรงอาหารทุกโรงสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรองรับ ซึ่งในบางประเทศยังรวมไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในแต่ละครัวเรือน

มีปัญหากลิ่นขยะเน่าเหม็น? กองขยะส่งกลิ่นเหม็น? ถังขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ? บ่อขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ? ดับกลิ่นขยะกำจัดกลิ่นขยะที่เน่าเหม็นเหล่านี้ได้ง่ายๆด้วยวิธีทางชีวภาพที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมใดๆด้วยการใช้จุลินทรีย์หอม กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะพบบ่อยๆโดยเฉพาะกองขยะขนาดใหญ่ของเทศบาล สุขาภิบาลหรือของคอนโดมิเนี่ยม หมู่บ้านขนาดใหญ่ ขยะเหล่านี้มีทั้งถุงพลาสติกและเศษอาหารที่เป็นสารอินทรีย์ย่อยสลายในธรรมชาติได้ แต่ก่อนที่จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติจะมีปัญหาส่งกลิ่นเน่าเหม็นก่อน ซึ่งการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นจากกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มที่มีโทษทำให้อาหารหรือสารอินทรีย์เกิดการเน่าเสียและตามมาด้วยกลิ่นที่เน่าเหม็น ซึ่งปัญหานี้มาจากการทำปฏิกิริยาของจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษนี้เอง ดังนั้นในการแก้ไขปัญหานี้จึงมีการนำจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์มาใช้งาน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) เพื่อจัดการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในขยะเศษอาหารที่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นที่ตรงจุด ไม่กระทบและไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการลดมลภาวะและมลพิษกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสิ่งแวดล้อม

การใช้จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นขยะเหม็นหรือกำจัดกลิ่นขยะส่งกลิ่นเหม็น

โดยการฉีดพ่นจุลินทรีย์หอมหลายๆรอบลงไปในขยะให้ทั่วๆทั้งกองขยะ ทั้งขยะชั้นนอกและชั้นในสุด เพื่อให้จุลินทรีย์เข้าถึงขยะชั้นในจะได้กำจัดกลิ่นเหม็นที่อยู่ลึกลงไปในกองขยะ กรณีที่ขยะมีมาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องก็ควรใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะอย่างต่อเนื่องไปเช่นกัน

จุลินทรีย์หอม เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง ซึ่งก็คือสารตัวเดียวกันกับอีเอ็ม หรือที่รู้จักในนามอีเอ็มบำบัดน้ำเสียนั่นเอง เพียงแต่จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียของเราได้พัฒนาการให้มีกลิ่นหอม เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเกรอะ บ่อน้ำเสียที่มีกลิ่นเน่าเหม็น สามารถใช้งานได้ทันที โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายๆซีอิ๊ว ลูกค้าจะไม่ชอบกลิ่น โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่พักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทหลายๆแห่ง

จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียของเราหรือ จุลินทรีย์หอม ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ?

– บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์

– ดับกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์หรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสารอินทรีย์

ในการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียเป็นทางเลือกสำหรับระบบที่มีปริมาณจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ) มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนิยมเติมจุลินทรีย์อีเอ็มลงไปในระบบบำบัดน้ำเสีย

News Reporter