Recent News

วิธีการ บำบัดน้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมมากหลากหลายวิธีด้วยกัน ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าจะเลือกใช้วิธีใดหรือระบบใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เพราะโรงงานบางแห่งอาจจะถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

ทั้งในด้านพื้นที่และงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อวางระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับโรงงานแต่ละแห่ง แต่ส่วนใหญ่จะละเลยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถือว่าการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นภารกิจที่สำคัญมาก เพราะโรงงานทุกๆแห่งต้องรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะส่วนรวม โรงงานเป็นผู้สร้างน้ำเสียขึ้นก็ต้องรับผิดชอบในการทำให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นกลายเป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยออกสู่สาธารณะส่วนรวม ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง ส่วนใหญ่จะละเลยและเพิกเฉยต่อภารกิจและหน้าที่ที่สำคัญในจุดนี้ ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร จึงเกิดปัญหามลพิษน้ำเสียของสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก และยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจากทุกฝ่าย น้ำเสียจำนวนมากเหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกโดยสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์

วิธีการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมากหลากหลายวิธีด้วยกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มเป็นหลัก

น้ำเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากฝีมือของมนุษย์เองและจากธรรมชาติสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด โดยเฉพาะน้ำเสียที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ แต่ละคนผลิตน้ำเสียในทุกๆวันบนโลกนี้ การผลิตน้ำเสียเริ่มต้นจากภายในบ้านจะเกิดขึ้นทุกๆวัน และน้ำเสียเหล่านี้นอกจากซึมลงสู่พื้นโลกแล้วยังถูกปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อน้ำเสียจำนวนมากที่แต่ละคนผลิตขึ้นในแต่ละวันออกสู่สิ่งแวดล้อมจำนวนมากในทุกๆวัน ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเกิดเป็นมลพิษขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ไม่มีเว้นแม้กระทั่งมนุษย์ผู้ที่สร้างหรือผลิตน้ำเสียเองก็ได้รับผลกระทบเต็มๆ

เมื่อเกิดน้ำเสียขึ้นต้องทำอย่างไร?

อาจจะเป็นจิตสำนึกของผู้ที่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำให้เกิดน้ำเสียขึ้น การที่จะทำน้ำเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีนั้นสามารถทำได้ ด้วยการบำบัดด้วยจุลินทรีย์ ทั้งประเภทใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในการย่อยสลายน้ำเสียให้กลายไปเป็นน้ำดี ในธรรมชาติก็มีการย่อยสลายของจุลินทรีย์เหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ปริมาณของจุลินทรีย์อาจมีน้อยกว่าปริมาณของน้ำเสีย เลยทำให้น้ำเน่าเสียเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงต้องมีการสังเคราะห์จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายน้ำเน่าเสียเหล่านี้ขึ้นมาให้มากพอกับปริมาณน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น

การจัดการน้ำเสียและวิธีบําบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ

ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) จุลินทรีย์ชนิดนี้จะถูกสังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อเริ่มต้น เพื่อขยายให้มีปริมาณของจุลินทรีย์มากขึ้น แล้วนำไปใช้ในการย่อยสลายน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น โดยการเทปริมาณจุลินทรีย์อีเอ็มลงในน้ำเสียให้มากพอกับปริมาณน้ำเสีย สามารถเติมจุลินทรีย์อีเอ็มมากได้ แต่ไม่ควรเติมน้อยจนเกินไป เพราะการย่อยสลายอาจไม่ทั่วถึงและไม่สมบูรณ์ ต้องเติมจุลินทรีย์อีเอ็มให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณของน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงจะเอาชนะน้ำเสียได้ และถ้าจะให้ดีที่สุด เมื่อทำการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว ควรเติมอากาศลงในน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มก่อนที่จะปล่อยน้ำเหล่านี้ออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณะ เพื่อให้เป็นน้ำดีมีคุณภาพเหมาะต่อการใช้งานหรืออุปโภคบริโภคของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำต่อไป การบําบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มเป็นการบำบัดที่ใช้ต้นทุนค่อนข้างถูกและได้ผลดีมากที่สุด การบำบัดน้ำเสียมีหลากหลายวิธี แต่ทุกๆวิธีหรือทุกๆระบบของการบำบัดน้ำเสียจุดสำคัญที่เหมือนกันทั้งหมดก็คือ การดึงจุลินทรีย์ในธรรมชาติมารวมกันให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ย่อยน้ำเสียที่เกิดขึ้นออกมาเป็นน้ำดีให้ได้มากที่สุด เพียงแต่ระบบใดจะมีประสิทธิภาพในการดึงจุลินทรีย์ในธรรมชาติได้มากกว่ากัน และใช้งบประมาณประหยัดกว่ากัน

วิธีการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไปมาจาก 2 แหล่ง คือน้ำทิ้งจากห้องน้ำห้องส้วม ถ้าโรงงานใดมีพนักงานจำนวนมากน้ำเสียในส่วนนี้ก็จะมากตามไปด้วย ส่วนแหล่งที่สองของน้ำเสียในโรงงานก็คือน้ำเสียที่มาจากขบวนการผลิตสินค้าและส่วนอื่นๆ มีโรงงานจำนวนน้อยที่ทำการแยกน้ำเสียทั้ง 2 ส่วนนี้ออกจากกัน ซึ่งส่วนมากจะนำน้ำเสียในแต่ละจุดมารวมกันแล้วค่อยบำบัดน้ำเสียนั้นในภายหลัง ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละโรงงานอาจจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพการใช้งานมากน้อยหรือปริมาณน้ำเสียที่มากน้อยแตกต่างกันรวมถึงปัจจัยที่มาของน้ำเสียว่าน้ำเสียนั้นมาจากอะไร ซึ่งในบางโรงงานที่ผลิตสารเคมีหรือผลิตสินค้าอื่นๆแต่ต้องใช้สารเคมีเข้าร่วมในการผลิตสินค้านั้นๆทำให้เกิดน้ำเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อน การบำบัดน้ำเสียประเภทนี้ก็ต้องใช้ระบบบำบัดที่ออกแบบมาเฉพาะทาง

ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วไปสามารถนำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี แต่ของเสียจากโรงงานต้องเป็นอินทรีย์วัตถุหรือสารเคมีที่ไม่มีอันตรายใดๆต่อสิ่งมีชีวิตและสามารถย่อยสลายได้ง่าย ดังนั้นจะเห็นว่าในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีข้อจำกัดในเรื่องลักษณะของเสีย ข้อดีของการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากลงทุนต่ำแล้วยังไม่ต้องเสียค่าเมนเทนแน้นท์รายเดือนเหมือนระบบอื่นการดูแลรักษาก็ทำได้ง่ายกว่า ปลอดภัยกว่า การออกแบบระบบก็ไม่สลับซับซ้อน การออกแบบระบบในการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควรออกแบบระบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานของจุลินทรีย์จึงจะได้ผลอย่างเต็มที่ แต่ถ้าการออกแบบไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมระบบก็อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนอื่นควรเลือกจุลินทรีย์ที่เหมาะสมที่ออกแบบเฉพาะมาเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพราะโรงงานส่วนใหญ่น้ำเสียในบางโรงงานจะอยู่ในขั้นวิกฤต ดังนั้นการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจึงควรเป็นชนิดที่เข้มข้นสูงเหมาะสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียในโรงงาน ไม่ควรใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสำหรับใช้ในการเกษตร เพราะจะทำให้การบำบัดน้ำเสียไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
เรายินดีที่จะแนะนำและให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ในกรณีเป็นลูกค้าประจำของเรา เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียมีหลายระบบด้วยกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรเลือกระบบที่เหมาะสมกับตัวเอง งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะติดตามมา การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียต้นทุนจะถูกกว่าวิธีอื่นๆ และมีประสิทธิภาพสูง การบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะใช้ระบบใดก็ตาม ล้วนมีเรื่องของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ทั้งประเภทที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน เพียงแต่ต้นทุนการผลิตและการบำบัดรวมไปถึงการดูแลรักษาจะแตกต่างกันมาก การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่ไม่ต้องการอากาศออกซิเจนใช้งานง่าย การดูแลและรักษาก็ง่ายๆ ต้นทุนการผลิตก็ต่ำ
จุดเด่นๆของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แบบไม่ใช้ออกซิเจนบำบัดน้ำเสีย
1. สามารถเพิ่มความเข้มข้นหรือปริมาณของจุลินทรีย์ได้ง่าย
2. การบำบัดด้วยจุลินทรีย์ชนิดนี้ทำได้ง่าย
3. ต้นทุนถูก
4. ได้ผลหรือเห็นผลรวดเร็ว ถ้าใช้ถูกจุด
4. ไม่มีค่าเมนเทนแนนส์รายเดือน
5. บริหารจัดการได้ง่าย

โรงงานส่วนมากยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการนำจุลินทรีย์ไปบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่วนมากจะเข้าใจว่าใช้จุลินทรีย์ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็พอ และใช้เพียงครั้งเดียงก็พอแล้ว ในความเป็นจริง เป็นความคิดที่ผิดถนัด ต้องเข้าใจว่าน้ำเสียของโรงงานเกิดขึ้นในทุกๆวัน ดังนั้นการบำบัดน้ำเสียต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ส่วนขั้นตอนจะวางระบบบำบัดอย่างไร ต้องดูจากการวางระบบหรือน้ำเสียผ่านของแต่ละแห่ง พิจารณาเป็นกรณีไป

กรณีที่โรงงานใดใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเป็นประจำหรือใช้บ่อย ขอแนะนำวิธีประหยัดซึ่งจะทำให้โรงงานประหยัดงบประมาณในการลงทุนบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์บำบัดได้อย่างมหาศาลยิ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่จะประหยัดได้ปีละหลายล้านบาท วิธีดังกล่าวที่จะแนะนำคือเราจะสอนให้โรงงานผลิตจุลินทรีย์ขึ้นมาใช้เองได้ที่โรงงานเลย โดยเราจะเป็นผู้สอนและให้คำแนะนำปรึกษาฟรีๆ โดยมีเงื่อนไขคือซื้อหัวเชื้อในการผลิตจากเราอย่างต่อเนื่องและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งจะทำให้โรงงานของท่านประหยัดและมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์บำบัดอย่างเต็มรูปแบบ

ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำให้ลดมลพิษทางน้ำและอากาศ ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีกว่า ร่วมมือร่วมใจกันใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีนกันเถอะจะทำให้สังคมลดมลภาวะ

News Reporter