Recent News

เลือกโรงเรียนให้ลูก กับหลักสูตรโรงเรียน แนะนำการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกน้อย ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกหลักสูตรไหนดี เราสรุปข้อมูลการสอนของโรงเรียนอนุบาลแต่ละหลักสูตรมาให้ค่ะ

เราได้สรุปข้อมูลหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทั้ง 4 แบบ ดังนี้

1. หลักสูตรแบบโครงการ (Project Approach)
2. หลักสูตรแบบวิถีพุทธ
3. หลักสูตรแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori Method)
4. หลักสูตรแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf Method)

ใครที่ยังอยู่ระหว่างการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ลองอ่านข้อมูลสรุปของหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลแต่ละหลักสูตรดูค่ะ

1. หลักสูตรแบบโครงการ (Project Approach)

• หลักสูตรแบบโครงการคืออะไร? คือ การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างลึกซึ้ง โดยให้เลือกหัวข้อโครงงานที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก

• ยกตัวอย่างการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบโครงการ – ระยะเริ่มต้น: ระยะสอบถามความรู้และความสนใจของเด็ก ยกตัวอย่างเช่น อาจถามว่าเรื่องที่นักเรียนแต่ละคนกำลังสนใจมีอะไรบ้าง จากนั้นให้นักเรียนโหวตว่าเรื่องใดที่ทุกคนสนใจมากที่สุด เช่น เรื่องที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เรื่อง ดอกไม้ หัวข้อการเรียนหรือหัวข้อโครงงานก็จะเป็นเรื่องดอกไม้ จากนั้นอาจให้นักเรียนเล่าเรื่องที่ตนเองรู้เกี่ยวกับดอกไม้ วาดภาพแผนผังดอกไม้ ให้เด็ก ๆ ตั้งคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับดอกไม้
– ระยะสืบค้น: เป็นระยะที่ให้เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ และได้ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับดอกไม้ที่ตนสงสัยด้วยตนเอง เช่น ทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับดอกไม้ อาจให้เด็กเดินสำรวจดอกไม้ในโรงเรียน วาดภาพดอกไม้ และหาคำตอบเกี่ยวกับดอกไม้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ นิทาน อินเตอร์เน็ต
– ระยะสรุป: เป็นระยะที่ให้เด็ก ๆ สรุปความรู้และนำเสนอข้อมูลความรู้ที่ได้เรียนไป อาจทำเป็นนิทรรศการ สมุดบันทึก เป็นต้น

• บทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียนตามหลักสูตรแบบโครงการ
หลักสูตรแบบโครงงานนี้จะเน้นนักเรียนเป็นหลัก (Child Centered) โดยมีครูเป็นผู้ชี้นำ สนับสนุนการเรียนรู้ และกระตุ้นความสนใจให้กับเด็ก ส่วนเด็กๆ จะมีหน้าที่ตั้งคำถาม สืบเสาะ ค้นคว้าข้อมูล และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

อ่านหน้าถัดไปสำหรับรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ
เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก, หลักสูตร , โรงเรียน , อนุบาล

เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกกับหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลแบบวิถีพุทธ

2. หลักสูตรแบบวิถีพุทธ
• หลักสูตรแบบวิถีพุทธคืออะไร?
คือ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้หลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนานักเรียน รวมทั้งใช้หลักคำสอนตามพระพุทธศาสนาผสมผสานในหลักสูตรการเรียนการสอน

• ยกตัวอย่างการเรียนการสอนของโรงเรียนแบบวิถีพุทธ
– มีการนำกิจกรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เช่น การฝึกสมาธิในรูปแบบต่าง ๆ มีกิจกรรมรับศีล แผ่เมตตา กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ฟังนิทานธรรมะ ดูละครหุ่นธรรมะ
– ใช้การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เน้นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขาและ ใช้หลักศีล สมาธิ ปัญญาในการพัฒนาเด็ก ๆ ในด้านต่าง ๆ ด้วย

• บทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียน
ครูในโรงเรียนวิถีพุทธต้องเป็นผู้ที่เข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเป็นประจำ รู้จักปฏิบัติธรรม และสามารถนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ นักเรียนเองก็ต้องเรียนรู้ ปฏิบัติตาม และเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะต่าง ๆ ด้วย

เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกกับหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลแบบมอนเตสเซอรี่

3. หลักสูตรแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori Method)
• หลักสูตรแบบมอนเตสเซอรี่คืออะไร?
คือ หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องความสนใจและความต้องการของเด็กในการเรียนรู้ ต้องมีห้องเรียน พื้นที่ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เหมาะสม เหมาะกับการเรียนรู้และวัยของเด็ก โดยให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอผ่านอุปกรณ์ในชั้นเรียน

• ยกตัวอย่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน
– ในห้องเรียนแบบมอนเตสเซอรี่จะไม่เน้นการเรียนโดยใช้หนังสือ แต่เน้นการใช้อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และมีการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
– ให้เด็ก ๆ ลงมือทำเอง จับ สัมผัส เล่นของเล่น หรือ ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

– การสอนแบบมอนเตสเซอรี่แบ่งหลักสูตรการเรียนหลัก ๆ ออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

1. กลุ่มวิชาการ คือ วิชาวิชาคณิตศาสตร์และภาษา มีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เป็นสื่อในการสอน

2. กลุ่มประสาทสัมผัส เน้นการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านของเด็ก ๆ

3. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต เน้นการฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง เช่น ฝึกการแต่งตัว ฝึกล้างหน้า แปรงฟัน

• บทบาทหน้าที่ของครู ครูต้องคอยสังเกตความสนใจของเด็ก คอยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ครูต้องเป็นผู้สาธิตการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในชั้นเรียนให้กับเด็ก ๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทางหนึ่งด้วย

เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกกับหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลแบบวอลดอร์ฟ

4. หลักสูตรแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf Method)
• หลักสูตรแบบวอลดอร์ฟคืออะไร?
คือ หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมศิลปะ การเคลื่อนไหว ดนตรี นิทาน โดยเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ไม่เน้นวิชาการในระดับชั้นอนุบาล แต่จะมีการบูรณาการวิชาการไปกับการเล่นและกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย

• ยกตัวอย่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน
– ใช้กิจกรรมและศิลปะในการส่งเสริมการเรียนด้านวิชาการ เช่น สอนการเขียนตัวอักษรผ่านรูปภาพและภาพวาด สอนการอ่าน การสะกดคำผ่านนิทาน บทเพลง การร้องเพลง – เน้นสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สอนเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติ การปลูกต้นไม้ การทำเกษตร พืช และสัตว์
– ไม่เน้นวิชาการที่เกินวัย ไม่ใช้ห้องเรียนเป็นหลักในการเรียน แต่มีการจัดมุมเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งกลางแจ้งและในร่ม ใช้การเล่นและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกระบวนการช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็ก และมีการประดิษฐ์ของเล่นแบบง่าย ๆ เพื่อกระตุ้นจินตนาการของเด็ก ๆ

• บทบาทหน้าที่ของครูในชั้นเรียน
ครูมีหน้าที่ทำให้เด็กรักการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ต้องไม่ปิดกั้นความคิดของเด็ก คอยกระตุ้นจินตนาการ และส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวให้กับเด็ก ๆ แต่ละคน สอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้และลงมือทำตามธรรมชาติ

คุณพ่อคุณแม่อ่านดูแล้ว น่าจะมีไอเดียในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกมากขึ้นนะคะ ทั้งนี้ในโรงเรียนอนุบาลแต่ละโรงอาจจะไม่ได้ใช้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเพียงหลักสูตรเดียว แต่อาจเป็นการผสมผสานหลักสูตรหลายหลักสูตรไว้ด้วยกัน หรือใช้หลักสูตรต่าง ๆ ในการบูรณาการหรือเสริมกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ค่ะNews Reporter